^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dr.oun

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีพัฒนานักศึกษาฯ

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

wanlaya

วัลยา  วงศ์ณรัตน์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

ข้อมูลทั่วไป

งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

294529
วันนี้วันนี้100
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้152
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1003
เดือนนี้เดือนนี้1550
44.221.73.157

arroงานอนามัยและสุขาภิบาล   

          ขั้นตอนการรับบริการห้องพยาบาล

          1. กรุณาแสดงบัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

          2. แจ้งอาการป่วยพอสังเขปกับเจ้าหน้าที่

          3. หากแพ้ยา แพ้อาหาร กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

          4. เจ้าหน้าที่ตรวจวินิฉัยโรค

          5 .จ่ายยารักษาตามอาการ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน

          6. กรณีเจ็บป่วยหนัก เจ้าหน้าที่จะนำส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง

          ขั้นตอนการยืม-คืนกระเป๋ายา

          1. ทำบันทึกขอยืมกระเป๋ายามายังผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา โดยเขียนรายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ โดยส่งบันทึกล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนจัดโครงการ/กิจกรรม

          2. เจ้าเหน้าที่จะทำการจัดกระเป๋ายาตามความเหมาะสมและโทรนัดหมายเพื่อมารับกระเป๋ายา

          3. รับกระเป๋ายาและลงชื่อในแบบฟอร์มขอกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์พร้อมนัดวันนำส่งคืน

ติดต่อสอบถามได้ที่
อาคารพยาบาล(ศูนย์เมือง) หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 500000 ต่อ 6077
หน่วยงานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา(ศูนย์บางคล้า) หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 500000 ต่อ 7072
Facebook งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

arro นักศึกษาวิชาทหาร

        กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5  ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกๆปี นักศึกษาที่สนใจจะต้องนำหลักฐานมาติดต่อ  ดังนี้

1. บัตรนักศึกษาวิชาทหาร
2. ใบรายงานการจบของปีนั้นๆ
3. กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (ที่กองพัฒนานักศึกษา)

p16hl704vp1kci17evhonvj310f83


 

 

arroขั้นตอนการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1.ยื่นใบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารพร้อมหลักฐาน ได้ที่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในเมือง  และบางคล้า ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี

2.เมื่อยื่นใบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารแล้ว ให้นักศึกษาไปตรวจสอบรายชื่อการขอผ่อนผันการเกณฑ์ได้ที่สดีจังหวัด ในเดือนมีนาคมของทุกปี

3.ให้นักศึกษาไปรายงานตัวในวันที่ตรวจเลือกทหาร ณ หน่วยที่ทำการตรวจเลือก (วัน เวลา และสถานที่ในการตรวจเลือกทหาร ให้ดูใน หมายเรียกพล)

4.หลักฐานที่ต้องนำไปในวันรายงานตัว

4.1 ใบสำคัญ สด. 9 ฉบับจริง
4.2 ใบสำคัญหมายเรียกพล ฉบับจริง
4.3 บัตรประชาชน
4.4 บัตรนักศึกษา

 ผู้ประสงค์ยื่นคำร้องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  แนบเอกสารดังนี้

  1. สำเนาใบสำคัญ สด.9 จำนวน 1 ใบ
  2. สำเนาหมายเรียกพล สด 35 จำนวน 1 ใบ (หากยังไม่ได้รับหมายเรียกให้ไปรับที่สัสดีอำเภอ)
  3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ใช้ฉบับจริง) จำนวน 1 ใบ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ใบ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ใบ
  6. สำเนาเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
    แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  คลิกที่นี่!!

arroการประกันอุบัติเหตุ    

การให้บริการของหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ได้จัดทำความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 กับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 - วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

1 สูญเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณภัย (รถประจำทาง อาคาร ลิฟท์ สาธารณะ เครื่องบิน และอื่นๆ) จำนวนเงินคุ้มครอง 240,000  บาท
2 สูญเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทั่วไป จำนวนเงินคุ้มครอง 120,000  บาท
3 ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จำนวนเงินคุ้มครอง   20,000  บาท
4 สูญเสีย สายตา มือ เท้า (สองส่วน) จำนวนเงินคุ้มครอง  120,000  บาท
5 สูญเสีย สายตา มือ เท้า (หนึ่งส่วน) จำนวนเงินคุ้มครอง  72,000  บาท
6 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง)  จำนวนเงินคุ้มครอง  12,000  บาท
7 สูญเสียชีวิต จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินคุ้มครอง  120,000  บาท
8 สูญเสียชีวิต จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายโดยเจตนา  จำนวนเงินคุ้มครอง  120,000  บาท
9 ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ   จำนวนเงินคุ้มครอง  120,000  บาท

ขั้นตอนการส่งเบิกค่าสินไหมทดแทน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องและเอกสารต่างๆ พร้อมกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้
1.1 แบบคำร้องเบิกประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
1.2 ใบสำคัญรับเงิน (กรอกเฉพาะข้อมูลติดต่อนักศึกษา ไม่ต้องใส่ยอดเงิน เนื่องจากต้องรอบริษัทฯ พิจารณาว่าจะได้รับเงินสินไหมจำนวนเท่าไร และลงนามให้เรียบร้อย)
2. จัดส่งคำร้องและเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย
2.1 แบบคำร้องเบิกประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
2.2 ใบเสร็จรับเงินการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล (ตัวจริง) ทุกใบ
2.3 ใบรับรองแพทย์การรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล (ตัวจริง) ทุกใบ
2.4 หลักฐานทางการแพทย์อื่นๆ (ถ้ามี)
2.5 ใบสำคัญรับเงิน
2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ใบ
2.7 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ใบ
*การเบิกค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานตามแบบคำร้องด้านล่าง
และส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง  

หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

3.เมื่อได้รับการอนุมัติเงินสินไหมทดแทนการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาแล้ว บริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่นักศึกษาระบุไว้ และจะแจ้งให้นักศึกษาทราบ
4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามการเบิกได้ที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 08 - 8579 - 3384

สวัสดิการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกันอุบัติเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มีกองทุนสำหรับการช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย กรณีฉุกเฉิน อันเป็นเหตุสุดวิสัยในขณะดำรงสถานภาพนักศึกษา และเป็นสาเหตุให้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและการดำรงชีพ ดังนี้
(1) กรณีเสียชีวิต ให้จ่ายค่าหรีดหรือเงินช่วยพิธีศพ ไม่เกินรายละ 1,000 บาท
(2) กรณีได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้จ่ายค่าของเยี่ยมหรือเงินช่วยเหลือนอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
(3) การช่วยเหลือที่เป็นกรณีพิเศษหรือกรณีฉุกเฉินอื่นๆ ให้จ่ายในอัตราตามที่คณะกรรมการกำหนดเป็นรายกรณีไป
(4) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเบี้ยเลี้ยงของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และพนักงานขับรถเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และให้เบิกจ่ายตามระเบียบราชการ
(5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คุณพงศกร  สวัสดิ์มาก  หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  โทร 0-845-633-538  หรือ 038-500-000 ต่อ 6079
Facebook งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  https://www.facebook.com/pongsakorn.saw