^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

surakit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก

รองอธิการบดี

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

worapak1

วรภัค  จ้อยจินดา

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

ข้อมูลทั่วไป

งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

299087
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้192
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1105
เดือนนี้เดือนนี้3480
44.213.60.33

arroการประกันอุบัติเหตุ    

การให้บริการของหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ได้จัดทำความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 กับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 - วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

1 สูญเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณภัย (รถประจำทาง อาคาร ลิฟท์ สาธารณะ เครื่องบิน และอื่นๆ) จำนวนเงินคุ้มครอง 240,000  บาท
2 สูญเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทั่วไป จำนวนเงินคุ้มครอง 120,000  บาท
3 ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จำนวนเงินคุ้มครอง   20,000  บาท
4 สูญเสีย สายตา มือ เท้า (สองส่วน) จำนวนเงินคุ้มครอง  120,000  บาท
5 สูญเสีย สายตา มือ เท้า (หนึ่งส่วน) จำนวนเงินคุ้มครอง  72,000  บาท
6 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง)  จำนวนเงินคุ้มครอง  12,000  บาท
7 สูญเสียชีวิต จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินคุ้มครอง  120,000  บาท
8 สูญเสียชีวิต จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายโดยเจตนา  จำนวนเงินคุ้มครอง  120,000  บาท
9 ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ   จำนวนเงินคุ้มครอง  120,000  บาท

ขั้นตอนการส่งเบิกค่าสินไหมทดแทน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องและเอกสารต่างๆ พร้อมกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้
1.1 แบบคำร้องเบิกประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
1.2 ใบสำคัญรับเงิน (กรอกเฉพาะข้อมูลติดต่อนักศึกษา ไม่ต้องใส่ยอดเงิน เนื่องจากต้องรอบริษัทฯ พิจารณาว่าจะได้รับเงินสินไหมจำนวนเท่าไร และลงนามให้เรียบร้อย)
2. จัดส่งคำร้องและเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย
2.1 แบบคำร้องเบิกประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
2.2 ใบเสร็จรับเงินการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล (ตัวจริง) ทุกใบ
2.3 ใบรับรองแพทย์การรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล (ตัวจริง) ทุกใบ
2.4 หลักฐานทางการแพทย์อื่นๆ (ถ้ามี)
2.5 ใบสำคัญรับเงิน
2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ใบ
2.7 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ใบ
*การเบิกค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานตามแบบคำร้องด้านล่าง
และส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง  

หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

3.เมื่อได้รับการอนุมัติเงินสินไหมทดแทนการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาแล้ว บริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่นักศึกษาระบุไว้ และจะแจ้งให้นักศึกษาทราบ
4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามการเบิกได้ที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 08 - 8579 - 3384

สวัสดิการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกันอุบัติเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มีกองทุนสำหรับการช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย กรณีฉุกเฉิน อันเป็นเหตุสุดวิสัยในขณะดำรงสถานภาพนักศึกษา และเป็นสาเหตุให้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและการดำรงชีพ ดังนี้
(1) กรณีเสียชีวิต ให้จ่ายค่าหรีดหรือเงินช่วยพิธีศพ ไม่เกินรายละ 1,000 บาท
(2) กรณีได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้จ่ายค่าของเยี่ยมหรือเงินช่วยเหลือนอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
(3) การช่วยเหลือที่เป็นกรณีพิเศษหรือกรณีฉุกเฉินอื่นๆ ให้จ่ายในอัตราตามที่คณะกรรมการกำหนดเป็นรายกรณีไป
(4) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเบี้ยเลี้ยงของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และพนักงานขับรถเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และให้เบิกจ่ายตามระเบียบราชการ
(5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คุณพงศกร  สวัสดิ์มาก  หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  โทร 0-845-633-538  หรือ 038-500-000 ต่อ 6079
Facebook งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  https://www.facebook.com/pongsakorn.saw