arroงานอนามัยและสุขาภิบาล   

          ขั้นตอนการรับบริการห้องพยาบาล

          1. กรุณาแสดงบัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

          2. แจ้งอาการป่วยพอสังเขปกับเจ้าหน้าที่

          3. หากแพ้ยา แพ้อาหาร กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

          4. เจ้าหน้าที่ตรวจวินิฉัยโรค

          5 .จ่ายยารักษาตามอาการ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน

          6. กรณีเจ็บป่วยหนัก เจ้าหน้าที่จะนำส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง

          ขั้นตอนการยืม-คืนกระเป๋ายา

          1. ทำบันทึกขอยืมกระเป๋ายามายังผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา โดยเขียนรายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ โดยส่งบันทึกล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนจัดโครงการ/กิจกรรม

          2. เจ้าเหน้าที่จะทำการจัดกระเป๋ายาตามความเหมาะสมและโทรนัดหมายเพื่อมารับกระเป๋ายา

          3. รับกระเป๋ายาและลงชื่อในแบบฟอร์มขอกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์พร้อมนัดวันนำส่งคืน

ติดต่อสอบถามได้ที่
อาคารพยาบาล(ศูนย์เมือง) หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 500000 ต่อ 6077
หน่วยงานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา(ศูนย์บางคล้า) หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 500000 ต่อ 7072
Facebook งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์