arroการประกันอุบัติเหตุ

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กับ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด เพื่อเป็นสวัสดิการคุ้มครอง การเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษา โดยการคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่  25 พฤษภาคม 25... และ สิ้นสุดความคุ้มครองในวันที่   25 พฤษภาคม 25....

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

 1. ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง
 2. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง 

 กรณีเสียชีวิต

 1.  (เตรียมเอกสารทุกรายการจำนวน 2 ชุดพร้อมรับรองสำเนา)
 2.  สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เสียชีวิต - บิดา - มารดา และผู้รับผลประโยชน์(กรณีที่เป็นผู้เยาว์ให้ใช้ ใบเกิด แทนได้)
 3.  สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เสียชีวิต - บิดา มารดาและผู้รับผลประโยชน์(ต้องมีส่วนที่เห็นบ้านเลขที่และประทับคำว่า"ตาย"ในช่องผู้เสียชีวิต)
 4.  สำเนา ใบชันสูตรศพจากสถาบันนิติเวชหรือหนังสือรับรองการตายแล้วแต่กรณีการเสีย ชีวิต (โดยเลขที่เอกสารต้องตรงกับที่ระบุในใบมรณบัตรและมีผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ด้วย
 5.  สำเนาใบมรณบัตร(ชื่อ - นามสกุลบิดา - มารดาของผู้เสียชีวิตในใบมรณบัตร ต้องตรงกับชื่อ - นามสกุลบิดา - มารดาในทะเบียนบ้านด้วย)
 6.  บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ(ที่ระบุชื่อผู้เสียชีวิต-ระบุสาเหตุ-รายละเอียด-ผลการเกิดอุบัติเหตุ-ผลของคดี โดยรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี )
 7.  สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของผู้เสียชีวิต - บิดา - มารดา ,สำเนาทะเบียนสมรส ,สำเนาทะเบียนอย่า ,สำเนาใบมรณบัตรของบิดา มารดา (ถ้ามี)
 8.  หลักฐานการจ่ายสินไหมจากบริษัทประกันภัยอื่น (ถ้ามี การเบิกจากบริษัทประกันภัยอื่นมาก่อน)
 9.  เอกสารอื่นใดเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาจ่ายสินไหม เช่น ผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ผลคดีทางศาล ฯลฯ(ในกรรีที่บริษัทต้องการโดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง

1 สูญเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุพิเศษ(ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย) 300,000
2 สูญเสีย ชิวิตจากอาหารที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาเป็นพิษ 150,000
3 สูญเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป 150,000
4 สูญเสีย ชีวิตจกาเจ็บป่วย (ยกเว้นโรคเอดส์) 10,000
5 สูญเสีย สายตา มือ เท้า (สองส่วน) 150,000
6 สูญเสีย สายตา มือเท้า (หนึ่งส่วน) 90,000
7 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่อการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้ง) 15,000
8 เงินชดเชยการใช้บัตรทอง 30 บาท(จากอุบัติเหตุ - ผู้ป่วยใน) 1,000
9 เงินชดเชยการใช้บัตรทอง 30 บาท (จากอุบัติเหตุ - ผู้ป่วยนอก) 400
10 สูญเสีย ชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000
11 สูญเสีย ชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายโดยเจตนา 150,000
12 ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 150,000
เบี้ยประกัน ต่อคน (ต่อ 1 ปี) 200

ผู้ ให้บริการได้จัดตั้งกองทุนบริจาค "สายสัมพันธ์แห่งรัก" ในวงเงินกองทุน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดเป็นสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากความคุ้มครองตามปกติของกรมธรรม์ โดยมหาวิทยาลัยที่ใช้บริการสามารถเป็นสมาชิกอัตโนมัติโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยสวัสดิการกองทุนบริจาค "สายสัมพันแห่งรัก" ถือเป็นเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะผู้ที่ให้บริการจัดให้แก่ท่าน ดังรายละเอียด

1. การเสียชีวิต กรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีเงื่อนไขกรมธรรม์ ได้รับการบริจาค 5,000 บาท
2. การสูญเสียสายตา มือเท้า (หนึ่งส่วน) ที่ไม่เข้าเงื่อนไขกรมธรรม์ ได้รับการบริจาค 5,000 บาท
3. การสูญเสียสายตา มือ เท้า (สองส่วน) ที่ไม่เข้าเงื่อนไขกรมธรรม์ ได้รับการบริจาค 10,000 บาท
4. การทุพพลภาพถาวรจากเจ็บป่วย หรือที่ไม่เข้าเงื่อนไขกรมธรรม์ ได้รับการบริจาค 5,000 บาท
5. การสูญเสีย นิ้วตังแต่ 1 ข้อนิ้ว จากอุบัติเหตุ ได้รับการบริจาค 2,000 บาท
6. การผ่าตัดใหญ่ที่ต้องวางยาสลบ จากอุบัติเหตุ ได้รับการบริจาค 2,000 บาท
7. การพักรักษาตัวในห้อง ไอซียู จากอุบัติเหตุ ได้รับการบริจาค 3,500 บาท
8. ไฟไหม้บ้านที่พักอาศัยต่อบ้าน 1 หลัง (กรณีบ้านตนเอง) ได้รับการบริจาค 3,000 บาท
9. ไฟไหม้บ้านที่พักอาศัยต่อบ้าน 1 หลัง (กรณีบ้านเช่า) ได้รบการบริจาค 1,000 บาท

******กำหนดวงเงินสูงสุดต่อเหตุการณ์ไม่เกิน 50,000 บาทและตลอดระยะเวลาประกันภัย******

หากมีข้อสงสัยในเรื่องการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา   ติดต่อ คุณประภาส มาดะมัน  เบอร์โทรศัพท์ 01-8633035  คุณพงศกร  สวัสดิ์มาก  เบอร์โทรศัพท์ 084-5633538