ณะผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

doungporn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา

อธิการบดี

dr.oun

ดร.ณัฐปคัลภ์  ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา

 @งานบริหารงานทั่วไป@

wanlaya 

วัลยา  วงศ์ณรัตน์  

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

tu

สุภาพิชย์  ไคยฤทธิ์

นักวิชาการศึกษา

nongae

วัฒนา  เวศวงศ์ษาทิพย์

นักวิชาการศึกษา

sirilawan

สิริลาวัลย์  แววมะบุตรวรโชติ

นักวิชาการศึกษา

@งานกิจกรรมนักศึกษา@

bumrung

บำรุง  ฉิมภาลี

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

benz

กิตติพงษ์  ทับพยุง

นักวิชาการศึกษา

TanaKorn

ธนากร  ทองกล่อม

นักวิชาการศึกษา

@งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา@

prapas

ประภาส  มาดะมัน

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

m

พุทธวัตร์  อ่ำผึ้ง

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(แนะแนว-กยศ.)

jiranan 1

นันทภัค  สันทนากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (แนะแนว - กยศ.)

urarak

อุราลักษณ์  นัดพบสุข (แนะแนว-กยศ.)

pongsakorn

พงศกร  สวัสดิ์มาก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

gee

ปภัชญา  มานะสะสมเงิน

นักวิชาการศึกษา (งานพยาบาลบางคล้า)

tiw 

วรรณพร  คูณเกื้อ

นักวิชาการศึกษา (งานพยาบาลในเมือง)