คณะผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

doungporn1

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา

อธิการบดี

Dr.oun

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์  ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหารายได้

wanlaya 

วัลยา  วงศ์ณรัตน์  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

@งานบริหารงานทั่วไป@

nongae01

วัฒนา  เวศวงศ์ษาทิพย์

รักษาการหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป

sirilawan

สิริลาวัลย์  แววมะบุตรวรโชติ

นักวิชาการศึกษา (งานพัสดุ)

Nirut11

  นิรุธ  หมื่นสุนทร

 นักวิชาการศึกษา (งานการเงิน)

@งานกิจกรรมนักศึกษา@

benz  

นายกิตติพงษ์  ทับพยุง

นักวิชาการศึกษา (งานกิจกรรม มรร.บางคล้า)

TanaKorn

ธนากร  ทองกล่อม

นักวิชาการศึกษา (งานกิจกรรม มรร.เมือง)

@งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ@

prapas

ประภาส  มาดะมัน

หัวหน้าหน่วยงานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 jiranan 1 

นันทภัค  สันทนากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานแนะแนว-กยศ.)

urarak11

 อุราลักษณ์  นัดพบสุข 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานแนะแนว - กยศ.)

@งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา@

pongsakorn2

พงศกร  สวัสดิ์มาก

หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา    

gee

ปภัชญา  มานะสะสมะเงิน

นักวิชาการศึกษา (งานพยาบาล มรร.บางคล้า)

wannaworn

วรรณพร  คูณเกื้อ 

 นักวิชาการศึกษา (งานพยาบาล มรร.เมือง)