ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วย วินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พศ. 2560

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ 2560

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา เรื่องการให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา เรื่องเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2562

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในวันซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2562

ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณธฑิตฯในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร2560-2562

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยะฐานะบัณฑิตฯในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร2562

ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการเสนอให้การแต่งหน้าทำผมบัณฑิตฯประจำปีการศึกษา 2560-2561

ประกาศเรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทราว่าด้วยระเบียบความประพฤติและการแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2541

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้รับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม(คาราเต้-โด)

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ประกาศผลการจัดหาบริษัททำความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้า ทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา พ.ศ. 2560