3D.jpg

งานประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
>>คลิก<<

    arro งานประกันคุณภาพ

 

โครงการด้านจิตอาสา2558-2559

๑. โครงการจิตอาสาพัฒนาเยาวชนเพื่อถวายแด่องค์พ่อหลวง

๒. โครงการจิตอาสาทำความสะอาดโรงเลี้ยงสัตว์และบริจาคอาหารให้สัตว์พิการ

๓. โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

**แผนปรับปรุงการดำเนินการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 255**
 
**รายงานผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560**