arroขั้นตอนการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1 ยื่นใบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารพร้อมหลักฐาน ได้ที่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในเมือง  และบางคล้า ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี

2. เมื่อยื่นใบคำร้องขอผ่อนผันแล้ว ให้นักศึกษาไปตรวจสอบรายชื่อการขอผ่อนผันการเกณฑ์ได้ที่สดีจังหวัด ในเดือนมีนาคมของทุกปี

3. ให้นักศึกษาไปรายงานตัวในวันที่ตรวจเลือกทหาร ณ หน่วยที่ทำการตรวจเลือก (วัน เวลา และสถานที่ในการตรวจเลือกทหาร ให้ดูใน หมายเรียกพล)

4. หลักฐานที่ต้องนำไปในวันรายงานตัว
4.1 ใบสำคัญ สด. ๙ ฉบับจริง
4.2 ใบสำคัญหมายเรียกพล ฉบับจริง
4.3 บัตรประชาชน
4.4 บัตรนักศึกษา

ผู้ประส่งจะยื่นคำร้องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  แนบเอกสารดังนี้

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
  2. สำเนาใบสำคัญ สด.9 จำนวน 1 ใบ
  3. สำเนาหมายเรียกพล จำนวน 1 ใบ (หากยังไม่ได้รับหมายเรียกให้ไปรับที่สัสดีอำเภอ)
  4. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จลงทะเบียน จำนวน 1 ใบ
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ใบ
  6. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1  ใบ
  7. แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  คลิกที่นี่!!