arro นักศึกษาวิชาทหาร

        กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5  ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกๆปี นักศึกษาที่สนใจจะต้องนำหลักฐานมาติดต่อ  ดังนี้

1. บัตรนักศึกษาวิชาทหาร
2. ใบรายงานการจบของปีนั้นๆ
3. กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (ที่กองพัฒนานักศึกษา)

p16hl704vp1kci17evhonvj310f83